Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της PAPPAS Elevators S.A. (Η Εταιρεία)

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία PAPPAS Elevators S.A. ενημερώνει το πρόσωπο το οποίο αφορούν τα εκάστοτε προσωπικά δεδομένα (εφεξής ο Πελάτης), επισκέπτη/χρήστη του παρόντος διαδικτυακού τόπου (εφεξής Διαδικτυακός Τόπος), ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τους όρους που ακολουθούν, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η PAPPAS Elevators S.A.

Η Εταιρεία διασφαλίζει τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου της.

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα ο Πελάτης, όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η ταχυδρομική διεύθυνση.

Η Εταιρεία τηρεί αρχείο και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που της παρέχουν οι ίδιοι οι Πελάτες. Η επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων γίνεται με τη συγκατάθεσή των και μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας και τον χρόνο που απαιτείται σε κάθε περίπτωση. Κάθε φορά συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για να υλοποιηθεί η ενέργεια ή η υπηρεσία που έχει ζητήσει ο Πελάτης (βλ. κατωτέρω «Σκοποί Επεξεργασίας»).

Σκοποί Επεξεργασίας

Η Εταιρεία εκτελεί την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των Πελατών της, με σκοπό να επικοινωνήσουν μαζί τους εφόσον έχουν συμπληρώσει ηλεκτρονικά τις φόρμες που είναι διαθέσιμες στον Διαδικτυακό Τόπο (όπως φόρμα υποβολής παραπόνου, θετικού σχολίου, φόρμα επικοινωνίας κ.λπ.) ή έχουν ζητήσει να λαμβάνουν ενημερώσεις μέσω newsletter, οικονομικών αναλύσεων κ.λπ., ή μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αφού έχουν εγγραφεί στον Διαδικτυακό Τόπο.

Ενδέχεται να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων με σκοπό:

Τη διενέργεια ελέγχων που προβλέπονται από νομοθετήματα.

Την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις, την προώθηση των υπηρεσιών και προϊόντων της.

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.

Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Επιπλέον αυτά τα δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας τους. Διαγράφονται με ασφαλή τρόπο μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, εκτός εάν η κείμενη νομοθεσία προβλέπει τη συνέχιση της τήρησής τους.

Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων

Ο Διαδικτυακός Τόπος ούτε απευθύνεται ούτε είναι σχεδιασμένος σκοπίμως για να απευθύνεται σε ανηλίκους. Η πρόθεση της Εταιρείας είναι να μη συλλέγει ούτε να τηρεί εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο της.

Ασφάλεια των δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Αποδέκτες των δεδομένων

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι η ίδια η Εταιρεία και εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα ή τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους.

Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας

Η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιεί για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων συνεργαζόμενες εταιρείες που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Λοιπά τρίτα μέρη

Η Εταιρεία ενδέχεται να κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα των Πελατών εφόσον απαιτείται από τον νόμο, δικαστική ή κανονιστική απόφαση ή όταν οφείλει να προστατεύσει τον Διαδικτυακό της Τόπο. Συγκεκριμένα μπορεί:

Να τα διαβιβάσει προς δικαστικές/εισαγγελικές αρχές για να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία ή για να ανταποκριθεί σε υποχρεωτική νομική διαδικασία.

Να τα χρησιμοποιήσει για την προστασία και την αποφυγή εξαπάτησης των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου ή για να αποτρέψει την απώλεια ζωής ή την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού.

Να τα χρησιμοποιήσει για τη λειτουργία και συντήρηση της ασφάλειας των συστημάτων της, μεταξύ άλλων για την πρόληψη ή τη διακοπή μιας επίθεσης στα συστήματα ή τα δίκτυά της.

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του Διαδικτυακού Τόπου μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο που ανήκει σε τρίτους δεν συνεπάγεται ότι η Εταιρεία αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική που ακολουθούν αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.

Οι πελάτες θα πρέπει να φροντίζουν οι ίδιοι να ενημερώνονται για την προστασία και διαχείριση των δεδομένων τους από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους.

Δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης

Ο Πελάτης δικαιούται να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης). Για την άσκηση αυτού του δικαιώματός του, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στη Διεύθυνση Σχέσεων Πελατών:

Τηλεφωνικά, στο: 210 2320086

Με email, στο: info@pappaslift.gr

Επίσης ο Πελάτης δικαιούται οποιαδήποτε στιγμή να προβάλλει εγγράφως αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13 Ν.2472/1997) και να ζητάει συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση, διαγραφή, στην διεύθυνση: Σωκράτους 18Α, 134 51 Καματερό, Αθήνα.

GR