Πιστοποιήστε την ασφάλειά σας!

Η επιθεώρηση του ανελκυστήρα σας δεν πρόκειται για μία τυπική νομική υποχρέωση αλλά για μία ουσιαστική εξέταση της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας όλων των ασφαλιστικών διατάξεων για την προστασία των επιβατών και του συντηρητή και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέεται με την τακτική του συντήρηση. Η πιστοποίηση αφορά όλους τους ανελκυστήρες, νέους και παλιούς, εγκατεστημένους σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, μεγάλα ιδιωτικά έργα, χώρους χρήσης από ευρύ κοινό, βιομηχανικούς χώρους και πλοία.

Συχνές ερωτήσεις

1. Τι είναι η πιστοποίηση του ανελκυστήρα;
Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/08), όλοι οι υφιστάμενοι ανελκυστήρες πρέπει να περάσουν από έλεγχο και να πιστοποιηθούν. Ο έλεγχος γίνεται από αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου (εταιρείες που έχουν άδεια από το Υπουργείο Ανάπτυξης) και μοιάζει με τη διαδικασία του ΚΤΕΟ για τα αυτοκίνητα. Ελέγχονται οι προδιαγραφές εγκατάστασης και τα συστήματα ασφάλειας του ανελκυστήρα, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛ.Ο.Τ
2. Τι περιλαμβάνει η διαδικασία πιστοποίησης νέου ανελκυστήρα;
1) Αρχικό έλεγχο και δοκιμές της εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 81.20/2014
2) Έλεγχο του τεχνικού φακέλου του ανελκυστήρα
Ο τεχνικός φάκελος συντάσσεται από τον εγκαταστάτη και περιλαμβάνει :
 • Άδεια οικοδομής του κτιρίου που γίνεται η εγκατάσταση του ανελκυστήρα
 • Μηχανολογικό σχέδιο του ανελκυστήρα
 • Ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης
 • Μελέτη εγκατάστασης
 • Πιστοποιητικά των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας του ανελκυστήρα
Όταν ολοκληρωθούν επιτυχώς αυτές οι διαδικασίες, ο φορέας εκδίδει Δήλωση Συμμόρφωσης.
3. Τι περιλαμβάνει η διαδικασία πιστοποίησης υφιστάμενων ανελκυστήρων;
 • Περιοδικό έλεγχο και δοκιμές της εγκατάστασης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της εποχής εγκατάστασης αλλά και τις εκάστοτε συμπληρωματικές οδηγίες του προτύπου ΕΝ 81.80
 • Έλεγχο των στοιχείων νομιμότητας του ανελκυστήρα
Ως στοιχεία νομιμότητας του ανελκυστήρα θεωρούνται :

 • Η άδεια λειτουργίας ή το παλαιότερο πιστοποιητικό του ανελκυστήρα.
Σε περίπτωση που ο υφιστάμενος ανελκυστήρας δε διαθέτει στοιχεία νομιμότητας ή έχει μόνο προέγκριση εγκατάστασης, τότε θα πρέπει να συνταχθεί πλήρης τεχνικός φάκελος όπως και σε νέα εγκατάσταση ανελκυστήρα.
4. Πόσα και ποια τα είδη ελέγχου;
Τα είδη ελέγχου χωρίζονται σε Περιοδικό και Αρχικό. Αρχικός έλεγχος γίνεται σε ανελκυστήρα που δεν έχει λειτουργήσει ούτε 1 μέρα ενώ περιοδικός γίνεται σε περιπτώσεις ανελκυστήρων που λειτουργεί ο ανελκυστήρας αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί ποτέ ή που έχει πιστοποιηθεί αλλά το πιστοποιητικό του έχει λήξει.
5. Τι σημαίνει επανέλεγχος;
Γίνεται στις περιπτώσεις που ο φορέας πιστοποίησης έχει βγάλει εργασίες κατά τον έλεγχο και θέλει να δει αν έγιναν προκειμένου να πιστοποιηθεί.
6. Μπορεί μια εταιρεία συντήρησης να κάνει και πιστοποίηση;
Οι εταιρείες που κάνουν συντήρηση, επισκευή και εγκατάσταση απαγορεύεται να κάνουν πιστοποίηση όπως και το αντίστροφο. Για παράδειγμα κανένα συνεργείο αυτοκινήτων δε μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα και ως ΚΤΕΟ.
7. Γιατί πρέπει να πιστοποιήσω τον ανελκυστήρα;
Η πιστοποίηση είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το ΦΕΚ 2604/Β/08 για κάθε ανελκυστήρα, και σε περίπτωση παράβασης, η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο 1.500 € για τον εκάστοτε διαχειριστή. Επίσης οι προτεινόμενες εργασίες για την πιστοποίηση βελτιώνουν το επίπεδο ασφάλειας του ανελκυστήρα αφού ελέγχονται τα συστήματα ασφάλειάς του από επιθεωρητές μηχανολόγους μηχανικούς του φορέα ελέγχου.
8. Γιατί πρέπει να γίνουν οι εργασίες εκσυγχρονισμού του ανελκυστήρα; Τόσα χρόνια λειτουργεί χωρίς πρόβλημα.
Οι προτεινόμενες εργασίες εκσυγχρονισμού του ανελκυστήρα αφορούν την ασφαλή λειτουργία του και όχι τη λειτουργικότητα του (π.χ. ένας ανελκυστήρας που δεν έχει ποτέ βλάβες δε σημαίνει πως είναι και απόλυτα ασφαλής). Επίσης, πόσο ασφαλής μπορεί να είναι ένας ανελκυστήρας που λειτουργεί σήμερα με τις προδιαγραφές ασφαλείας που ίσχυαν πριν 55 χρόνια; Οι ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί πριν το 1987 λειτουργούν με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας του 1968!
9. Αν δεν κάνω την πιστοποίηση ποιες συνέπειες έχω;
Η πιστοποίηση είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το ΦΕΚ 2604/Β/08 για κάθε ανελκυστήρα και σε περίπτωση παράβασης, η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο 1.500 € για τον εκάστοτε διαχειριστή. Σε οποιοδήποτε ατύχημα που μπορεί να συμβεί ή σε άμεση ή έμμεση εμπλοκή του δημοσίου (αλλαγή συντηρητή, αλλαγή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος) μπορεί να αποδειχθεί ότι ο ανελκυστήρας δεν έχει πιστοποιηθεί. Ενδέχεται στο άμεσο μέλλον, ο ανελκυστήρας να ενταχθεί στην ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου οπότε θα είναι αδύνατη οποιαδήποτε μεταβίβαση ή διεκδίκηση επιδότησης χωρίς την πιστοποίηση του ανελκυστήρα.
10. Αφού ο ανελκυστήρας συντηρείται τακτικά γιατί να τον πιστοποιήσω;
Η πιστοποίηση και η συντήρηση είναι διαφορετικές έννοιες. Συντήρηση σημαίνει πως διατηρώ τον εξοπλισμό του ανελκυστήρα στην κατάσταση που τον παρέλαβα, ενώ πιστοποίηση σημαίνει πως ελέγχω τον ανελκυστήρα σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛ.Ο.Τ. Για παράδειγμα ένα συνεργείο αυτοκινήτων κάνει συντήρηση του εξοπλισμού του αυτοκινήτου ενώ το Κ.Τ.Ε.Ο. πιστοποιεί τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας.
11. Που μπορώ να βρω την άδεια λειτουργίας του ανελκυστήρα; Εφόσον μας συντηρείτε, εσείς δεν την έχετε;
Την άδεια του ανελκυστήρα μπορείτε να την αναζητήσετε στην ΔΕΗ προσκομίζοντας ένα λογαριασμό με το κοινόχρηστο ρεύμα. Διαφορετικά στο δήμο υποβάλλοντας αίτηση προσκόμισης της άδειας του ανελκυστήρα. Η πρώτη λύση είναι προτιμότερη γιατί η εξυπηρέτηση γίνεται πιο γρήγορα.
12. Γιατί δεν αναζητάτε εσείς την άδεια λειτουργίας που γνωρίζετε την διαδικασία;
Αν δεν είναι δική μας η εγκατάσταση τότε δε μπορούμε να έχουμε την άδεια λειτουργίας. Αν είναι δική μας, τότε η άδεια είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη και έχει παραδοθεί σε αυτόν. Σύμφωνα με την παλαιότερη νομοθεσία, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε αντίγραφο άδειας στο αρχείο μας.
13. Γιατί να υπογράψω υπεύθυνες δηλώσεις ανάθεσης συντήρησης αφού έχω υπογράψει συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης;
Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι αιτήσεις είναι απαραίτητες για τον τεχνικό φάκελο που θα κατατεθεί στο δήμο. Η νομοθεσία ορίζει πως τον τεχνικό φάκελο και τα δικαιολογητικά πρέπει να τα υποβάλει ο ιδιοκτήτης, αλλά εμείς αναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία ΔΩΡΕΑΝ, με την προϋπόθεση να μας προσκομίσετε μόνο τις υπεύθυνες δηλώσεις και την άδεια του ανελκυστήρα. Όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τα ετοιμάζουμε εμείς και κάνουμε και την κατάθεση του φακέλου.
14. Αν υπογράψω τις υπεύθυνες δηλώσεις θα έχω κάποια επιπλέον δέσμευση;
Δεν έχετε καμία επιπλέον δέσμευση προς την εταιρεία μας. Οι δεσμεύσεις σας ορίζονται από το συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης.
15. Γιατί πρέπει να γίνει ανανέωση της πιστοποίησης και της καταχώρησης;
Η νομοθεσία ορίζει τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού και της καταχώρησης. Ο περιοδικός έλεγχος είναι απαραίτητος για να εξακριβωθεί κατά πόσο διατηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας ή για να προταθούν νέες αν οριστούν από νέα νομοθεσία.
16. Τι είναι φορέας πιστοποίησης;
Οι φορείς ελέγχου είναι εταιρείες που έχουν άδεια λειτουργίας από το Yπουργείο Aνάπτυξης και απαγορεύεται να δραστηριοποιούνται στην εγκατάσταση, τη συντήρηση και την επισκευή των ανελκυστήρων. Η πιστοποίηση ενός ανελκυστήρα γίνεται από κοινοποιημένους / αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου και περιλαμβάνει έλεγχο της εγκατάστασης και του τεχνικού φακέλου ή των διαθέσιμων στοιχείων νομιμότητας
17. Όταν ένας ανελκυστήρας έχει πιστοποιητικό αλλά δεν είναι καταχωρημένος , είναι νόμιμος;
Όχι δεν είναι νόμιμος. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται με την καταχώρηση του ανελκυστήρα. Ωστόσο επειδή αργεί να γίνει η καταχώρηση από τον εκάστοτε δήμο, αρκεί o αρ. πρωτοκόλλου της αίτησης καταχώρησης.
18. Ποιες οι υποχρεώσεις των διαχειριστών;
Είναι υπεύθυνος να μεριμνά για την περιοδική επιθεώρηση του ανελκυστήρα. Σε διαφορετική περίπτωση προβλέπεται πρόστιμο 1.500 €. Σε περίπτωση που επιθυμεί αλλαγή του συνεργείου συντήρησης, υποχρεούται να το προειδοποιεί εγγράφως 20 μέρες πριν και να αναθέτει τη συντήρηση σε νέο συνεργείο Απαγορεύεται να αναθέσει εργασίες του ανελκυστήρα σε άλλον, πλην του υπευθύνου του συνεργείου.
19. Τι ισχύει για την Συντήρηση των ανελκυστήρων;
Για όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες η συντήρηση είναι υποχρεωτική. Κάθε ανελκυστήρας πρέπει να συντηρείται περιοδικά ως ακολούθως :
 • Ανελκυστήρες σε μονοκατοικίες, κάθε δύο μήνες
 • Ανελκυστήρες σε πολυκατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και ξενοδοχεία έως 200 κλίνες, κάθε 45 μέρες
 • Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι σε δημόσιους χώρους, νοσοκομεία, χώρους που έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό και ξενοδοχεία άνω των 200 κλινών, κάθε 15 μέρες
20. Υπάρχει χρέωση για την σύνταξη του τεχνικού φακέλου;
Αν δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας ή παλιό πιστοποιητικό χρεώνεται ο τεχνικός φάκελος με την αποδοχή του κόστους από τον πελάτη.
21. Ποιο είναι το απαραίτητο έγγραφο για την σύνταξη του τεχνικού φακέλου;
H Άδεια οικοδομής.
22. Πως νομιμοποιείται ένας ανελκυστήρας;
Η νομιμοποίηση ενός ανελκυστήρα γίνεται με την καταχώρησή του στο μητρώο ανελκυστήρων του εκάστοτε δήμου. Κάθε νόμιμο συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων διαθέτει μερίδα συντηρούμενων ανελκυστήρων στη διεύθυνση ανάπτυξης περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα του. Η μερίδα των συντηρούμενων ανελκυστήρων ενημερώνεται από τις καταχωρήσεις ανελκυστήρων που γίνονται στον κάθε δήμο
23. Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταχώρηση του νέου ανελκυστήρα;
 • Αίτηση καταχώρησης από τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή
 • Υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης εγκατάστασης
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ανάθεσης συντήρησης
 • Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης εγκατάστασης
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ανάληψης συντήρησης
 • Πιστοποιητικό ανελκυστήρα από κοινοποιημένο φορέα ελέγχου
 • Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη ανελκυστήρα
 • Μηχανολογικό σχέδιο της εγκατάστασης θεωρημένο από το φορέα
 • Ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης θεωρημένο από το φορέα
 • Άδεια συνεργείου συντήρησης
 • Βιβλιάριο συντήρησης ανελκυστήρα
24. Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταχώρηση του ανελκυστήρα με άδεια λειτουργίας;
Για την καταχώρηση του ανελκυστήρα με άδεια λειτουργίας (ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί μέχρι το 1987), απαιτούνται :
 • Αίτηση καταχώρησης από τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ανάθεσης συντήρησης
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ανάληψης συντήρησης
 • Αντίγραφο άδειας λειτουργίας
 • Πιστοποιητικό ανελκυστήρα από κοινοποιημένο φορέα
 • Άδεια συνεργείου συντήρησης
 • Βιβλιάριο συντήρησης ανελκυστήρα
25. Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταχώρηση του ανελκυστήρα με προέγκριση εγκατάστασης;
Για την καταχώρηση του ανελκυστήρα με προέγκριση εγκατάστασης (ανελκυστήρες εγκατεστημένοι μεταξύ 1987 και 1999), απαιτούνται :
 • Αίτηση καταχώρησης από τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ανάθεσης συντήρησης
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ανάληψης συντήρησης
 • Αντίγραφο προέγκρισης εγκατάστασης
 • Πιστοποιητικό ανελκυστήρα από κοινοποιημένο φορέα ελέγχου
 • Μηχανολογικό σχέδιο της εγκατάστασης θεωρημένο από το φορέα
 • Ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης θεωρημένο από το φορέα
 • Άδεια συνεργείου συντήρησης
 • Βιβλιάριο συντήρησης ανελκυστήρα
26. Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταχώρηση του ανελκυστήρα χωρίς στοιχεία νομιμότητας;
 • Αίτηση καταχώρησης από τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ανάθεσης συντήρησης
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ανάληψης συντήρησης
 • Άδεια οικοδομής
 • Πιστοποιητικό ανελκυστήρα από κοινοποιημένο φορέα ελέγχου
 • Μηχανολογικό σχέδιο της εγκατάστασης θεωρημένο από το φορέα
 • Ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης θεωρημένο από το φορέα
 • Άδεια συνεργείου συντήρησης
 • Βιβλιάριο συντήρησης ανελκυστήρα
27. Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου σε έναν υφιστάμενο ανελκυστήρα.
Για την έκδοση ενός πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου σε έναν υφιστάμενο ανελκυστήρα, θα πρέπει να δοθεί στην εταιρεία πιστοποίησης η άδειά του, η οποία είχε εκδοθεί κατά το έτος εγκατάστασής του. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δεν διαθέτει την άδεια του ανελκυστήρα, θα πρέπει να κάνει μια από τις παρακάτω ενέργειες:
1. Να ανατρέξει στην αρμόδια υπηρεσία της Δημοτικής αρχής της περιοχής του και να αναζητήσει αντίγραφο της άδειας του ανελκυστήρα
2. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί η άδεια του ανελκυστήρα από τη Δημοτική Αρχή της περιοχής του, να μπορέσει να ανατρέξει στην εταιρεία ηλεκτρισμού της περιοχής του (ΔΕΔΔΗΕ), έχοντας μαζί του αντίγραφο του κοινόχρηστου λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και να ζητήσει την άδεια του ανελκυστήρα
3. Σε περίπτωση που η Δημοτική αρχή καθώς και η εταιρεία ηλεκτρισμού δεν διαθέτουν την άδεια του ανελκυστήρα, τότε θα πρέπει να συνταχθεί τεχνικός φάκελος. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να διαθέτει ο τεχνικός φάκελος είναι τα παρακάτω:
 • Άδεια οικοδομής
 • Μηχανολογική μελέτη του ανελκυστήρα
 • Μηχανολογικό σχέδιο του ανελκυστήρα
 • Ηλεκτρολογικό σχέδιο του πίνακα λειτουργίας του ανελκυστήρα
 • Βιβλιάριο συντήρησης του ανελκυστήρα
 • 2 Υπεύθυνες δηλώσεις (με το γνήσιο της υπογραφής) ανάθεσης συντήρησης από το διαχειριστή
 • 2 Υπεύθυνες δηλώσεις (με το γνήσιο της υπογραφής) ανάληψης συντήρησης από το συντηρητή
 • Αίτηση καταχώρησης του ανελκυστήρα
28. Ποια είναι η διάρκεια του Πιστοποιητικού;
Το πιστοποιητικό ενός ανελκυστήρα έχει συγκεκριμένη διάρκεια συνεπώς κάθε ιδιοκτήτης / διαχειριστής οφείλει να μεριμνά για τον περιοδικό έλεγχο και την ανανέωση καταχώρησης του ανελκυστήρα του. Σε διαφορετική περίπτωση προβλέπεται πρόστιμο. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή για τον περιοδικό έλεγχο του ανελκυστήρα. Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών έχει ως εξής :
 • Για ανελκυστήρες σε κτίρια κατοικιών μέχρι 6 στάσεις, κάθε 6 χρόνια
 • Για ανελκυστήρες σε κτίρια κατοικιών πάνω από 6 στάσεις, κάθε 5 χρόνια
 • Για ανελκυστήρες σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης μέχρι 6 στάσεις, κάθε 4 χρόνια
 • Για ανελκυστήρες σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης πάνω από 6 στάσεις, κάθε 3 χρόνια
 • Για ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε δημόσια κτίρια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, χώρους στάθμευσης, αεροδρόμια, μεγάλα ξενοδοχεία (πάνω από 200 κλίνες), νοσοκομεία, θέατρα, κινηματογράφους και χώρους πρόσβασης από το ευρύ κοινό, κάθε χρόνο
29. Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα;
Πριν αρχίσει η εγκατάσταση ενός ανελκυστήρα, ο υπεύθυνος εγκαταστάτης συντάσσει Υπεύθυνη Δήλωση Εγκατάστασης (πρώτη Υ.Δ.Ε. ή πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου) η οποία κατατίθεται στη Δ.Ε.Η. από τον ιδιοκτήτη του ανελκυστήρα ώστε να δοθεί προσωρινό τριφασικό ρεύμα για την εγκατάσταση του ανελκυστήρα. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ο ιδιοκτήτης ζητάει μόνιμη ηλεκτροδότηση και πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 • Αίτηση μόνιμης ηλεκτροδότησης (Δεύτερη Υπεύθυνη Δήλωση Εγκατάστασης ή πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη. Συντάσσεται από τον υπεύθυνο εγκαταστάτη του ανελκυστήρα)
 • Προσωρινή καταχώρηση του ανελκυστήρα (Πρωτοκολλημένη αίτηση καταχώρησης. Υπάρχει στο φάκελο του ανελκυστήρα που προσκομίζεται στο δήμο)
 • Πιστοποιητικό ανελκυστήρα από κοινοποιημένο φορέα ελέγχου (Εκδίδεται από το φορέα ελέγχου όταν τελειώσει η διαδικασία)
 • Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη ανελκυστήρα (Εκδίδεται από το φορέα ελέγχου όταν τελειώσει η διαδικασία και υπογράφεται από τον υπεύθυνο εγκαταστάτη)

Νομοθεσίες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝΣύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2604/Β/2008:

 • Οι νέοι Ανελκυστήρες που εγκαθίστανται σε κτίρια με άδεια οικοδομής μετά την 01/07/1999 υπόκεινται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, 95/16/ΕΚ και των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1, 2/1998 (σήμανση CE) και πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Ελέγχου πριν την έναρξη της λειτουργίας τους
 • Οι υφιστάμενοι (παλαιοί) ανελκυστήρες οφείλουν να ελεγχθούν/ πιστοποιηθούν από τον Οργανισμό Ελέγχου και να προσαρμοστούν στα μέτρα του εκσυγχρονισμού, βάσει ΦΕΚ.
 • Επισημαίνεται ότι στο εξής όλοι οι ανελκυστήρες που έχουν πιστοποιηθεί, θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά από κοινοποιημένο Οργανισμό Πιστοποίησης κάθε 1 έως 6 χρόνια αναλόγως χρήσης του.


Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2604/Β/2008:

 • Οι νέοι Ανελκυστήρες που εγκαθίστανται σε κτίρια με άδεια οικοδομής μετά την 01/07/1999 υπόκεινται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, 95/16/ΕΚ και των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1, 2/1998 (σήμανση CE) και πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Ελέγχου πριν την έναρξη της λειτουργίας τους
 • Οι υφιστάμενοι (παλαιοί) ανελκυστήρες οφείλουν να ελεγχθούν/ πιστοποιηθούν από τον Οργανισμό Ελέγχου και να προσαρμοστούν στα μέτρα του εκσυγχρονισμού, βάσει ΦΕΚ.
 • Επισημαίνεται ότι στο εξής όλοι οι ανελκυστήρες που έχουν πιστοποιηθεί, θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά από κοινοποιημένο Οργανισμό Πιστοποίησης κάθε 1 έως 6 χρόνια αναλόγως χρήσης του.


Για εσάς η λειτουργικότητα, η αισθητική και η προηγμένη ασφάλεια είναι αδιαπραγρμάτευτες;

Καλέστε μας τώρα στο 210-2320086
ή συμπληρώστε τη φόρμα εκδηλωσης ενδιαφέροντος.

Επιλογή υπηρεσίας μας

Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά