Nuk lejohet kopjimi, riprodhimi, ripublikimi, ngarkimi ne srver, dergimi, transmetimi, shperndarja ose perdorimi i kesaj faqeje dhe permbajtjes pa miratimin me shkrim e "PAPPASLIFT", me perjashtimin qe "PAPPASLIFT" u jep jo te drejten ekskluzive, per transmetim dhe leje te kufizuar per te patur akses dhe te prezantoni faqete e internetit ne kete website, vetem ne kompjuterin tuaj dhe per perdorimin tuaj personal, dhe jo komercial te kesaj faqeje interneti.

Kjo leje jepet me kusht qe nuk do te ndryshoje permbajtjen e paraqitur ne kete faqe interneti, qe do te zbatohet e drejta e autorit e parashikuar dhe e drejta e pronesise, dhe qe do pranoni te gjitha kushtet dhe te dhenat qe shoqerojne permbajtjen ose ne menyre tjetert cfare percaktohet ne kete faqe interneti. Ne cdo rast, te gjitha materialet qe jane ne dispozicion per download, akses ose perdorim tjeter do te perdoren ne baze te kushteve dhe te dhenave te kesaj faqeje ose kushteve dhe te dhenave te lejes se perdorimit.

Mos perputhja me kushtet dhe te dhenat e percaktuara ne kete faqe do te kete si rezultat nderprerjen e menjehershme te cdo te drejte te dhene per ju, pa njoftim paraprak, dhe do duhet te fshini te gjithe kopjet e materialeve te shkarkuara qe jane ne posedimin tuaj ose ne kontrollin tuaj. Pervec lejes se kufizuar qe ju jepet ne paragrafin e kaluar, "PAPPASLIFT" nuk ju jep ndonje te drejte te shprehur apo te nenkuptuar ose leje perdorimi sipas patentes, markave tregtare, te drejten e autorit ose ndonje prone tjeter intelektuale ose tipit tjeter .Nuk keni asnje te drejte te «pasqyroni» permbajtjen e kesaj faqeje interneti ne faqe tjeter ose ne cdo mjete tjeter.

Kerkoni Funksionalitet, estetik dhe certifikim te sigurise......shpejt dhe pa gabime?

Kontaktoni me ne tani ne 210.23.20.086 ose plotesoni formularin.

formularin

Te drejtat e autorit  PAPPAS elevators © 2014. Te drejtat e autorit .
Webdesign: ClickMedia